USAFA Half Marathon (9/19/2015) - Chris, Stephanie, Jack, & Dean