Duke City Half Marathon (10/18/2015) - Chris, Stephanie, Jack, & Dean